• Led Entegre
  • Led Mobil
  • Led Android
  • Led IOS
  • Led e-Fatura
Led e-Fatura

Led E-Fatura

E-Fatura kullanan firmalar için hazırlanmış bir yazılımdır. Tüm yazılımlarla birlikte entegre çalıştırılabilir, hertürlü ihtiyaca göre dizayn edilebilir.

E-Fatura Sisteminde bulunan bölümler;

Gönderilen fatura listesi

Alınan  fatura listesi 

Arşiv

E-fatura taslağı

Cari kart listesi

E- fatura birim dönüşümü

Test  Alanı

E-Fatura Seri No

E- fatura Kdv Muafiyet Açıklamaları

E-Fatura Detayları:

E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen E-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.  

E-fatura kullanmanın avantajları;

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleri büyük oranda düşecektir. Dijital arşiv tutma sayesinde tüm kayıt ve faturalar sürekli el altında olacak ve aranan belgeler kısa sürede bulunacaktır. Muhasebe işlemleri kolaylaşacaktır. Faturalaşma daha kısa sürede gerçekleştiği için ödeme süreci de kısalacaktır. Mükellefler arasında bir veri standardizasyonu olacak ve raporlama kolaylaşacaktır.

Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler;

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.  

Elektronik Fatura Uygulama yöntemleri; 

1. E-Fatura Portalı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. Portal üzerinden manuel olarak fatura girişi yapılmaktadır. Ledsoft’un hazırladığı yazılım ile faturalar derlenip istenilen dosya formatına çevrilerek portal girişi yapılır. Aylık fatura 500 adedi geçemez.

2. Entegrasyon 

Firmaların kendi muhasebe programlarını, Gelir İdaresi Başkanlığının sistemine entegre ederek fatura alıp gönderebildikleri yöntemdir. Fatura sınırlaması yoktur.

Ledsoft’un kuracağı yazılım ve özel sunucu ile faturalar GİB sistemine otomatik olarak işlenir, gelen faturalar aynı şekilde firmanın muhasebe sistemine işlenir.

3. Özel Entegrasyon

Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış firmalar üzerinden e-fatura hizmetini kullanarak kendi muhasebe yazılımları aracılığıyla fatura alıp gönderebildikleri yöntemdir. Ledsoft’un hazırladığı yazılım ile faturalar derlenip istenilen dosya formatına çevrilerek aracı firma üzerinden GİB sistemine gönderilir. Her fatura için ücret ödenir.

E-Fatura Uygulamasına Başvuru

E-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura Uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Bunun için GİB’e yazılı/elektronik başvuru yapılır ve mali mühür sertifikası edinilir. Mükellefler, başvuru esnasında uygulamadan yararlanma yöntemlerinden durumlarına uygun olan birisini belirtmek zorundadır. Portal kullanımı, entegrasyon ya da özel entegratör seçeneklerinde yalnız biri ile fatura işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mükellefler e-Fatura Uygulamasında kullandıkları yöntemi istemeleri halinde ilgili yönteme ilişkin koşulları yerine getirmeleri şartıyla her zaman değiştirebilirler. Uygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesapların aktive edilmesini takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-fatura göndermek ve almak zorundadırlar. Hatalı kesilen fatura ticari fatura ise, karşı tarafın hatalı faturayı reddetmesi gerekmektedir. Temel faturada ise iade faturası kesilmesi gerekmektedir.  Alınan faturalara itiraz süresi 7 gündür. e-Fatura Uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi Tebliğde belli edilen şartlar çerçevesinde e-Fatura da düzenleyebilirler. Bu bakımdan e-Fatura Uygulaması kağıt fatura düzenleme yanında mükelleflerin kullanabilecekleri alternatif bir yöntemdir. Ancak müşterinin talep etmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur. Bunun yanında, aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. E-fatura kesmek zorunda olunan mükellefe, kağıt ortamında düzenlenmiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır. E-fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan tarafa kağıt fatura gönderilmesi, gönderen tarafa herhangi bir mesuliyet yüklemez. E-defter uygulamasına geçmek isteyen mükellefler için e-fatura kullanım zorunluluğu bulunmaktadır.  

Led e-FaturaLed e-Fatura
Led e-FaturaLed e-Fatura
Led e-FaturaLed e-Fatura
Led e-FaturaLed e-Fatura