KURUMSAL

Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Veri Sorumlusu

Bilgi Talebi Formu

 

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bilgi talebi formu aracılığıyla kişisel verilerinizin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiğini aşağıda bulabilirsiniz:

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Bilgi talebi formu aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi.

Teklif almak istediğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili sizinle iletişime geçilmesi.

İlgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi.

Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması.

İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenecektir:

Açık rızanızı temin sağlamış olmanız halinde, pazarlama iletişim faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için kimlik ve iletişim bilgileriniz; iletişim tercihleriniz doğrultusunda, pazarlama, tanıtım, promosyon, reklam, etkinlik, teklif, kampanya hakkında tarafınıza bilgi verilmesi ile anket süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesi.

 

 

 

 

 

İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında; kimlik, iletişim, çalıştığınız firma ismi, işlem güvenliği, iletişime geçtiğiniz konu ve soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan taraflara, belirtilen amaçlarla aktarılır:

Hizmet Aldığımız Şirketler ve İş Ortaklarımız: Üçüncü taraflardan hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi (örneğin; elektronik ileti gönderimi için izin vermiş olmanız halinde, ticari elektronik ileti gönderiminin yapılabilmesi kapsamında hizmet alınması) ile iş ortaklığı yaptığımız kişilerle ilgili ürün veya hizmetin sunulabilmesi kapsamında bilgi paylaşımı yapılması.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar: Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Adli ve İdari Makamlar: Adli ve idari takip işlemlerinin ve uyuşmazlık çözümlerinin yerine getirilmesi.

Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,

Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,

Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,

Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Pazar araştırması yapılması,

İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,

İrtibat/iletişim sağlanması,

İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,

İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,

Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,

Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,

Ledsoft ortaklığı olan şirketler tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,

Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,

Sosyal medya paylaşımlarında Ledsoft ortaklığı olan Şirket çalışanların, Gerçek Kişi Yeniden Satıcı/Müşterilerin, Yeniden Satıcı/Müşteri İlgililerinin tanıtılması,

İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,

İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

Ledsoft ortaklığı şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,

Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,

Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,

Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,

Web Sitesi’nin kullanım analizi,

Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve Kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

- Danışmanlar

- Denetim Firmaları

- Hizmet Alınan Firmalar

- İşbirliği Yapılan Firmalar

- Ledsoft ortaklığı olan Şirketler

- Müşteriler

- Ortaklar

- Şirket Yetkilileri

- Tedarikçiler

- Teknopark Yönetimi (Yönetici Şirket)

- Bankalar ve Finans Kuruluşları

- Yargısal Merciler ve Kamu Otoriterleri

- Yeniden Satıcılar

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla, Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil dijital mecralar veya yazılım üzerinden, sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Internet sitemizde sunulan bilgi talebi formunun doldurulması aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi; Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Veri toplama sürecimiz; i) Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil dijital mecralar veya yazılım üzerinden; ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya iii) Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

 

İlgili Kişi Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için: Lütfen taleplerinizi içerir dilekçenizi aşağıdaki adrese posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden kvkk@ledyazilim.com e-posta adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır.

 

Veri Sorumlusu

Ledsoft Teknoloji A.Ş. (“Ledsoft” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, www.ledyaziilim.com internet sitesinde bulunan bilgi talebi formu aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Ledsoft, kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Kişisel Veriler Veri Sorumlusu

LEDSoft Teknoloji A.Ş.

Yıldız Teknopark İkitelli Yerleşkesi

İkitelli Osb Mah. Teknopark Sok. No:1 Ofis No:215  Başakşehir – İstanbul

https://www.ledyazilim.com

Vergi Dairesi ve Numarası : İkitelli 6081700368
Ticaret Sicil No: 757826-0

MERSİS: 0608-1700-3680-0001

 

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi Kanun’un maddelerine uygun olarak ve aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

- Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,

- Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

- Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

- Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,

- Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,

- Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Pazar araştırması yapılması,

- İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

- Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,

- İrtibat/iletişim sağlanması,

- İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,

- İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,

- Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,

- Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

- Ledsoft Grubu Şirketleri tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,

- Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,

- Ledsoft Grubu Şirketleri tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,

- Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

- Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,

- Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,

- Sosyal medya paylaşımlarında Ledsoft Grubu Şirketleri çalışanların, Gerçek Kişi Yeniden Satıcı/Müşterilerin, Yeniden Satıcı/Müşteri İlgililerinin tanıtılması,

- İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,

- İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

- Ledsoft Grubu Şirketleri çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

- Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,

- Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,

- Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,

- Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

- Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,

- Web Sitesi’nin kullanım analizi,

- Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

- Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve Kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

- Danışmanlar

- Denetim Firmaları

- Hizmet Alınan Firmalar

- İşbirliği Yapılan Firmalar

- Ledsoft Grubu Şirketleri

- Müşteriler

- Pay Sahipleri

- Şirket Yetkilileri

- Tedarikçiler

- Teknopark Yönetimi (Yönetici Şirket)

- Bankalar ve Finans Kuruluşları

- Yargısal Merciler ve Kamu Otoriterleri

- Yeniden Satıcılar

 

Bilgi Talebi Formu

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, aşağıdaki linke tıklayarak edinebileceğiniz formu Türkçe doldurarak, taleplerinizi; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.-

Yazılı başvurularda, ıslak imzalı formu, şirketimizin “LEDSoft Teknoloji A.Ş.

Yıldız Teknopark İkitelli Yerleşkesi

İkitelli Osb Mah. Teknopark Sok. No:1 Ofis No:215  Başakşehir – İstanbul” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen diğer yollarla (elektronik olarak) yapılacak başvurularda, formu doldurup, aşağıda belirtilen adreslerimize gönderebilirsiniz:

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Ledsoft@hs01.kep.tr

E-mail: kvkk@ledyazilim.com

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.


Bültenimize kaydolup gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
LED Soft 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.
KURUMSAL

Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Veri Sorumlusu

Bilgi Talebi Formu

 

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bilgi talebi formu aracılığıyla kişisel verilerinizin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiğini aşağıda bulabilirsiniz:

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Bilgi talebi formu aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi.

Teklif almak istediğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili sizinle iletişime geçilmesi.

İlgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi.

Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması.

İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenecektir:

Açık rızanızı temin sağlamış olmanız halinde, pazarlama iletişim faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için kimlik ve iletişim bilgileriniz; iletişim tercihleriniz doğrultusunda, pazarlama, tanıtım, promosyon, reklam, etkinlik, teklif, kampanya hakkında tarafınıza bilgi verilmesi ile anket süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesi.

 

 

 

 

 

İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında; kimlik, iletişim, çalıştığınız firma ismi, işlem güvenliği, iletişime geçtiğiniz konu ve soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan taraflara, belirtilen amaçlarla aktarılır:

Hizmet Aldığımız Şirketler ve İş Ortaklarımız: Üçüncü taraflardan hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi (örneğin; elektronik ileti gönderimi için izin vermiş olmanız halinde, ticari elektronik ileti gönderiminin yapılabilmesi kapsamında hizmet alınması) ile iş ortaklığı yaptığımız kişilerle ilgili ürün veya hizmetin sunulabilmesi kapsamında bilgi paylaşımı yapılması.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar: Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Adli ve İdari Makamlar: Adli ve idari takip işlemlerinin ve uyuşmazlık çözümlerinin yerine getirilmesi.

Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,

Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,

Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,

Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Pazar araştırması yapılması,

İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,

İrtibat/iletişim sağlanması,

İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,

İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,

Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,

Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,

Ledsoft ortaklığı olan şirketler tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,

Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,

Sosyal medya paylaşımlarında Ledsoft ortaklığı olan Şirket çalışanların, Gerçek Kişi Yeniden Satıcı/Müşterilerin, Yeniden Satıcı/Müşteri İlgililerinin tanıtılması,

İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,

İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

Ledsoft ortaklığı şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,

Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,

Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,

Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,

Web Sitesi’nin kullanım analizi,

Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve Kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

- Danışmanlar

- Denetim Firmaları

- Hizmet Alınan Firmalar

- İşbirliği Yapılan Firmalar

- Ledsoft ortaklığı olan Şirketler

- Müşteriler

- Ortaklar

- Şirket Yetkilileri

- Tedarikçiler

- Teknopark Yönetimi (Yönetici Şirket)

- Bankalar ve Finans Kuruluşları

- Yargısal Merciler ve Kamu Otoriterleri

- Yeniden Satıcılar

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla, Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil dijital mecralar veya yazılım üzerinden, sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Internet sitemizde sunulan bilgi talebi formunun doldurulması aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi; Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Veri toplama sürecimiz; i) Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil dijital mecralar veya yazılım üzerinden; ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya iii) Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

 

İlgili Kişi Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için: Lütfen taleplerinizi içerir dilekçenizi aşağıdaki adrese posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden kvkk@ledyazilim.com e-posta adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır.

 

Veri Sorumlusu

Ledsoft Teknoloji A.Ş. (“Ledsoft” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, www.ledyaziilim.com internet sitesinde bulunan bilgi talebi formu aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Ledsoft, kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Kişisel Veriler Veri Sorumlusu

LEDSoft Teknoloji A.Ş.

Yıldız Teknopark İkitelli Yerleşkesi

İkitelli Osb Mah. Teknopark Sok. No:1 Ofis No:215  Başakşehir – İstanbul

https://www.ledyazilim.com

Vergi Dairesi ve Numarası : İkitelli 6081700368
Ticaret Sicil No: 757826-0

MERSİS: 0608-1700-3680-0001

 

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi Kanun’un maddelerine uygun olarak ve aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

- Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,

- Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

- Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

- Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,

- Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,

- Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Pazar araştırması yapılması,

- İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

- Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,

- İrtibat/iletişim sağlanması,

- İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,

- İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,

- Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,

- Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

- Ledsoft Grubu Şirketleri tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,

- Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,

- Ledsoft Grubu Şirketleri tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,

- Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

- Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,

- Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,

- Sosyal medya paylaşımlarında Ledsoft Grubu Şirketleri çalışanların, Gerçek Kişi Yeniden Satıcı/Müşterilerin, Yeniden Satıcı/Müşteri İlgililerinin tanıtılması,

- İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,

- İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

- Ledsoft Grubu Şirketleri çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

- Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,

- Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,

- Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,

- Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

- Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,

- Web Sitesi’nin kullanım analizi,

- Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

- Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve Kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

- Danışmanlar

- Denetim Firmaları

- Hizmet Alınan Firmalar

- İşbirliği Yapılan Firmalar

- Ledsoft Grubu Şirketleri

- Müşteriler

- Pay Sahipleri

- Şirket Yetkilileri

- Tedarikçiler

- Teknopark Yönetimi (Yönetici Şirket)

- Bankalar ve Finans Kuruluşları

- Yargısal Merciler ve Kamu Otoriterleri

- Yeniden Satıcılar

 

Bilgi Talebi Formu

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, aşağıdaki linke tıklayarak edinebileceğiniz formu Türkçe doldurarak, taleplerinizi; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.-

Yazılı başvurularda, ıslak imzalı formu, şirketimizin “LEDSoft Teknoloji A.Ş.

Yıldız Teknopark İkitelli Yerleşkesi

İkitelli Osb Mah. Teknopark Sok. No:1 Ofis No:215  Başakşehir – İstanbul” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen diğer yollarla (elektronik olarak) yapılacak başvurularda, formu doldurup, aşağıda belirtilen adreslerimize gönderebilirsiniz:

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Ledsoft@hs01.kep.tr

E-mail: kvkk@ledyazilim.com

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.


LED Soft 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.
KURUMSAL

Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Veri Sorumlusu

Bilgi Talebi Formu

 

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bilgi talebi formu aracılığıyla kişisel verilerinizin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiğini aşağıda bulabilirsiniz:

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Bilgi talebi formu aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi.

Teklif almak istediğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili sizinle iletişime geçilmesi.

İlgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi.

Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması.

İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenecektir:

Açık rızanızı temin sağlamış olmanız halinde, pazarlama iletişim faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için kimlik ve iletişim bilgileriniz; iletişim tercihleriniz doğrultusunda, pazarlama, tanıtım, promosyon, reklam, etkinlik, teklif, kampanya hakkında tarafınıza bilgi verilmesi ile anket süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesi.

 

 

 

 

 

İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında; kimlik, iletişim, çalıştığınız firma ismi, işlem güvenliği, iletişime geçtiğiniz konu ve soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan taraflara, belirtilen amaçlarla aktarılır:

Hizmet Aldığımız Şirketler ve İş Ortaklarımız: Üçüncü taraflardan hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi (örneğin; elektronik ileti gönderimi için izin vermiş olmanız halinde, ticari elektronik ileti gönderiminin yapılabilmesi kapsamında hizmet alınması) ile iş ortaklığı yaptığımız kişilerle ilgili ürün veya hizmetin sunulabilmesi kapsamında bilgi paylaşımı yapılması.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar: Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Adli ve İdari Makamlar: Adli ve idari takip işlemlerinin ve uyuşmazlık çözümlerinin yerine getirilmesi.

Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,

Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,

Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,

Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Pazar araştırması yapılması,

İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,

İrtibat/iletişim sağlanması,

İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,

İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,

Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,

Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,

Ledsoft ortaklığı olan şirketler tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,

Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,

Sosyal medya paylaşımlarında Ledsoft ortaklığı olan Şirket çalışanların, Gerçek Kişi Yeniden Satıcı/Müşterilerin, Yeniden Satıcı/Müşteri İlgililerinin tanıtılması,

İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,

İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

Ledsoft ortaklığı şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,

Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,

Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,

Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,

Web Sitesi’nin kullanım analizi,

Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve Kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

- Danışmanlar

- Denetim Firmaları

- Hizmet Alınan Firmalar

- İşbirliği Yapılan Firmalar

- Ledsoft ortaklığı olan Şirketler

- Müşteriler

- Ortaklar

- Şirket Yetkilileri

- Tedarikçiler

- Teknopark Yönetimi (Yönetici Şirket)

- Bankalar ve Finans Kuruluşları

- Yargısal Merciler ve Kamu Otoriterleri

- Yeniden Satıcılar

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla, Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil dijital mecralar veya yazılım üzerinden, sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Internet sitemizde sunulan bilgi talebi formunun doldurulması aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi; Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Veri toplama sürecimiz; i) Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil dijital mecralar veya yazılım üzerinden; ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya iii) Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

 

İlgili Kişi Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için: Lütfen taleplerinizi içerir dilekçenizi aşağıdaki adrese posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden kvkk@ledyazilim.com e-posta adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır.

 

Veri Sorumlusu

Ledsoft Teknoloji A.Ş. (“Ledsoft” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, www.ledyaziilim.com internet sitesinde bulunan bilgi talebi formu aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Ledsoft, kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Kişisel Veriler Veri Sorumlusu

LEDSoft Teknoloji A.Ş.

Yıldız Teknopark İkitelli Yerleşkesi

İkitelli Osb Mah. Teknopark Sok. No:1 Ofis No:215  Başakşehir – İstanbul

https://www.ledyazilim.com

Vergi Dairesi ve Numarası : İkitelli 6081700368
Ticaret Sicil No: 757826-0

MERSİS: 0608-1700-3680-0001

 

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi Kanun’un maddelerine uygun olarak ve aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

- Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,

- Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

- Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

- Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,

- Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,

- Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Pazar araştırması yapılması,

- İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

- Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,

- İrtibat/iletişim sağlanması,

- İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,

- İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,

- Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,

- Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

- Ledsoft Grubu Şirketleri tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,

- Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,

- Ledsoft Grubu Şirketleri tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,

- Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

- Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,

- Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,

- Sosyal medya paylaşımlarında Ledsoft Grubu Şirketleri çalışanların, Gerçek Kişi Yeniden Satıcı/Müşterilerin, Yeniden Satıcı/Müşteri İlgililerinin tanıtılması,

- İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,

- İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

- Ledsoft Grubu Şirketleri çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

- Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,

- Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,

- Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,

- Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

- Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,

- Web Sitesi’nin kullanım analizi,

- Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

- Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve Kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

- Danışmanlar

- Denetim Firmaları

- Hizmet Alınan Firmalar

- İşbirliği Yapılan Firmalar

- Ledsoft Grubu Şirketleri

- Müşteriler

- Pay Sahipleri

- Şirket Yetkilileri

- Tedarikçiler

- Teknopark Yönetimi (Yönetici Şirket)

- Bankalar ve Finans Kuruluşları

- Yargısal Merciler ve Kamu Otoriterleri

- Yeniden Satıcılar

 

Bilgi Talebi Formu

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, aşağıdaki linke tıklayarak edinebileceğiniz formu Türkçe doldurarak, taleplerinizi; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.-

Yazılı başvurularda, ıslak imzalı formu, şirketimizin “LEDSoft Teknoloji A.Ş.

Yıldız Teknopark İkitelli Yerleşkesi

İkitelli Osb Mah. Teknopark Sok. No:1 Ofis No:215  Başakşehir – İstanbul” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen diğer yollarla (elektronik olarak) yapılacak başvurularda, formu doldurup, aşağıda belirtilen adreslerimize gönderebilirsiniz:

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Ledsoft@hs01.kep.tr

E-mail: kvkk@ledyazilim.com

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.


LED Soft 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.